به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
بازار کارا

 

فرضیه بازار كارا
    بر اساس نظریه بازار كارا اطلاعات مالی به سرعت در بازار منتشر می شود و فورا در قیمت سهام انعكاس می یابد. بازار می تواند نسبت به بعضی اطلاعات كارا و نسبت به برخی دیگر كارا نباشد.
انواع بازارهای کارا

   براساس نوع اطلاعات، آقای فاما بازارهای سهام را به سه دسته زیر تقسیم بندی كرده است:
    1 ـ كارایی ضعیف
    2 ـ كارایی نیمه قوی
    3 ـ كارایی قوی

كارایی ضعیف: بازارهائی دارای كارایی ضعیف هستند كه اطلاعات مربوط به روند گذشته قیمت های سهام در قیمت ها منعكس شده است و هیچ شخصی با داشتن این نوع اطلاعات نمی تواند نرخ بازده ای بالاتر از دیگران كسب نماید.
كارایی نیمه قوی: بازارهائی دارای كارایی نیمه قوی هستند كه علاوه بر اطلاعات مربوط به روند گذشته قیمت های سهام، تمامی اطلاعات عمومی نیز در قیمت ها منعكس شده است و هیچ شخصی با داشتن این نوع اطلاعات نمی تواند برتری و مزیتی در مورد انتخاب سرمایه گذاری و كسب بازده ای بالاتر از دیگران داشته باشد.
كارائی قوی: بازارهائی دارای كارایی قوی هستند كه قیمت های سهام منعكس كننده تمامی اطلاعات باشند. در این بازارها، علاوه بر اطلاعات مربوط به روند گذشته قیمت های سهام و اطلاعات عمومی بازار، اطلاعات محرمانه (اطلاعاتی كه فقط گروه خاصی در اختیار دارند) نیز در قیمت ها منعكس شده است و هیچ شخصی با داشتن این نوع اطلاعات نمی تواند برتری و مزیتی در مورد انتخاب سرمایه گذاری نسبت به دیگران داشته باشد.
اگر بازار در رابطه با نوع خاصی از اطلاعات كارا باشد، قیمتها بطور كامل منعكس كننده این اطلاعات می باشند و در این صورت نمی توانیم با استفاده از این اطلاعات مشخص كنیم كه موقتا قیمت كدام سهام كمتر یا بیشتر از قیمت واقعی آن است. به عبارت دیگر در این حالت قیمتها غیر قابل پیش بینی و یا تصادفی هستند. بدین معنی كه با استفاده از اطلاعات موجود امروز نمی توان قیمت فردای سهام را پیش بینی نمود.

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری