به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
اهداف مدیریت مالی

 

هدف اصلي مديريت مالی، بکارگيري مهارتهایی است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلی بنگاههای اقتصادی، كه همانا حداكثر كردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق گردد.
هدف اصلي بنگاههای اقتصادي:
برخي افراد هدف اصلی بنگاههاي اقتصادي را حداکثر کردن سود مي دانند. اما اين ديدگاه به دلايل زير اشكال دارد:
كلمه سود داراي تعاريف مختلفي است.
سودي كه در حسابداري تعريف مي شود، ارزش زماني پول را در نظر نمي گيرد.
كيفيت فعاليت را در نظر نمي گيرد و همچنين ساير اهداف واحدهاي تجاري از جمله اهداف اجتماعي را در بر نمي گيرد.
    هدف اصلي يك واحد تجاري را مي توان حد اكثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. اين هدف را مي توان به شکل حداکثر کردن ثروت بيان نمود. با اين ديدگاه، بجاي تمرکز مستقيم بر روي سود، ارزش جاري بنگاه مورد تاکيد قرار مي گيرد. اصولا بين ارزش فعلي بنگاه و ارزش آن در بلند مدت رابطه وجود دارد. اگر پيش بيني شود که ارزش آينده بنگاه بالاست، ارزش جاري آن نيز بالا خواهد بود زيرا در مديريت مالی ارزش هر دارایی سرمايه اي برابر ارزش فعلي وجوهي است كه آن دارایی نصيب صاحبش خواهد كرد.
بنا براين هدف اصلي مديريت مالی حداکثر کردن ثروت صاحبان سهام است.
وظايف مدير مالي:
مديران مالی در راستاي هدف اصلي مديريت مالی، آن هدف را به هدفهاي آنی تر و سهل الوصول تر ترجمه می كنند. بر اين اساس وظايف مديران مالي از دو ديدگاه قابل بررسي است:
الف) وظايف مدير مالی از ديدگاه نقدينگي و سود آوري:
ب) وظايف مدير مالی از ديدگاه آنچه که بايد اداره گردد.
وظايف مدير مالی از بعد نقدينگی شامل موارد زير است:
1 – پيش بينی جريان نقدی
2- تامين منابع مالی
3- اداره جريان منابع مالي داخلی.
وظايف مدير مالی از بعد سودآوری شامل موارد زير است:
1- کنترل هزينه
2- قيمت گذاری
3- پيش بينی سود
4- اندازه گيری بازده مورد نظر.
وظايف مدير مالی از ديدگاه آنچه که بايد اداره گردد شامل موارد زير است:
1 ـ مديريت داراییها
2 ـ مديريت منابع مالی
   به طور کلی، مدير مالی اولا به عنوان يكی از تصميم گيرندگان واحدهای اقتصادی در گروه مديران شركت براي حداكثر ساختن سود مشاركت دارد و ثانيا به عنوان كارشناس مسائل مالی مديريت مالی واحد تجاری را به عهده می گيرد.

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری