به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
انبارگردانی

موجودیها یکی از اقلام عمده دارایی هاست و ارزش موجودی ها در پایان دوره مالی تاثیر بسزایی در سود و زیان شرکتها دارد ،لذا در هر دوره مالی ضروری است که حداقل یکبار تمام موجودیهای شرکت مورد شمارش کامل قرار بگیرد تا از عدم مغایرت موجودیها با کارت موجودی انبار و کارت حسابداری انبار اطمینان حاصل نمود.موجودی برداری میتواند دائمی و مداوم باشد یا ادواری ،اما حتی اگر هم سیستم کنترل موسسه ،سیستم کنترل دائمی یا مداوم باشد باز هم لازم است تا سالی یکبار انبارگردانی کلی نمود.

انبارگردانی و شمارش موجودیها دارای مزایایی به شرح زیر می باشد:

1) حصول اطمینان از ارقام و اعداد بکاررفته در صورتهای مالی به کارتها و دفاتر و اسناد و فرمها.

2) جداشدن یا جداکردن اجناس اقساط و ضایع شده و ایجاد نظمی مجدد در کالاها و انبارها

3) صحت عملکرد حسابداران و انباردارها را افزایش می دهد.

روشهای شمارش یا موجودی برداری

اول:شمارش موجودی دائمی

دوم: شمارش دوره ای

شمارش موجودی دائمی:

این روش معمولا در موسسات بزرگ اعمال می شود و در آن گروهی جهت این کار تربیت می شوند تا دائما و به طور تدریجی از موجودی اجناس موسسه شمارش یا توزین به عمل بیاورند و نتیجه آن را با موجودی ثبت شده در کارت موجودی مقایسه و میزان درستی عمل و صحت محاسبات را تشخیص دهند.

این روش دارای مزایایی به شرح زیر است:

1)جهت موجودی برداری دائمی نیاز به تعطیلی امور جاری موسسه نمی باشد.

2) اشخاص و متصدیان مربوطه را وادار میکند که همه وقت در کار ثبت و نگهداری موجودی ها دقت کافی به عمل آورده و عملیات خود را همیشه به روز رسانند تا اگر مسئولین موجودی برداری اقدام به کنترل غیر منتظره نمایند نتیجه نا مطلوب گزارش نشود لذا موجب کنترل و هراس از کنترل همیشگی در انبارداران می گردد.

شمارش موجودی دوره ای (انبارگردانی)

این نوع شمارش یا در واقع انبارگردانی یکی از دقیقترین و در ضمن رایج ترین روش کنترل موجودیها در انبار میباشد.در این برنامه تعداد کل اجناس سالم ،خسارت خورده جزئی و خسارت خررده کلی  مشخص میشود.اجرای برنامه انبارگردانی موجب تسهیل شناسایی و تفکیک موجودیهای کم گردش و یا بدون گردش نیز می گردد.

زمان انبارگردانی باید کوتاه با شد تا موجب تعطیلی بلند و طولانی مدت نشود یا اینکه انبارگردانی در زمانی صورت گیرد که حجم فعالیتهای موسسه در حداقل یا پایینترین سطح خود قرار دارد.در ضمن چون همکاری سایر واحدها در امر انبارگردانی ضروری است حداقل باید تا یکماه قبل از انجام عملیات شمارش کمیته ای جهت برنامه ریزی ،هدایت ،ایجاد هماهنگی و سازماندهی و کنترل در امر شمارش موجودیها تشکیل گردد.

همچنین مدتی قبل از شمارش ،فرمها و وسایل انجام کار آماده و مهیا شود و به موقع در اختیار افراد ذیربط قرار گیرد.

اقدامات مسئولین انبارها در این رابطه به شرح ذیل می باشد:

الف) موجودیها باید مرتب وبه شکلی قرار داده شوند که به آسانی قابل رویت و شمارش باشند و حتی المکان اقلام دارای ماهیت مشابه در یک محل نگهداری شود.اگر این کار مقدور نیست قبل از شمارش محلهای استقرار اینگونه اقلام را باید مشخص نمود و در اختیار هماهنگ کننده شمارش قرار داد.

ب) برگهای شمارش که مشخصات اقلام در آن مندرج می گردد را باید قبل از آغاز عملیات شمارش توسط مسئولین انبار با نظارت سرپرست شمارش انبار بر روی اقلام مربوط الصاق شود.

ج) اقلام نایاب ،ضایعات و اقلامی راکد و موجودیهای امانی دیگران نزد شرکت حتی المکان باید جدا از سایر موجودیها قرار داده شوند و صورت آنها باید به هماهنگ کننده شمارش موجودی تسلیم شود.

د) از کلیه اقلام امانی نزد دیگران باید صورتی تهیه و در اختیار هماهنگ کننده قرار داد.

ه) آخرین شماره برگها و مدارک ثبت گردش موجودیها باید قبل از شروع شمارش به هماهنگ کننده گزارش شود.

ز) کلیه کارتهای موجودی و کارتهای حسابداری انبار حتی الامکان باید قبل از شمارش به روز شوند.

پس از آماده سازی فرمها و تهیه مقدمات شمارش و آموزش کارکنان ذیربط ،عملیات شمارش طبق ضوابطی معین انجام می گردد تا از یک طرف از پراکنده سازی و از طرف دیگر از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.

عملیات شمارش میتواند در صورت لزوم بیش از یکبار تا سه بار انجام پذیرد و آخرین شمارش مبنای تصمیم باشد.در صورت وجود مغایرت فرد هماهنگ کننده مسئول پیگیری علل مغایرات واقعی خواهد بود و اینکار را به کمک مسئولین حسابداری و انبار انجام می دهد.

پس از تصویب نتایج عملیات شمارش ،تعدیلات لازم باید در کارت موجودی انبار ،حسابهای شرکت و کارت حسابداری انبار انجام شود تا مدارک مذبور نشاندهنده وضعیت واقعی موجودیها جهت انعکاس در صورتهای مالی باشد.

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری