به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
هزینه یابی ضایعات

 

هزینه یابی ضایعات :
از نظر هزینه یابی ، ضایعات به دو دسته تقسیم می شود :
الف – ضایعات عادی : ضایعاتی است که غیر قابل اجتناب است و در فرآیند تولید به ناچار ایجاد می شود (مانند تبخیر) و میزان آن از قبل پیش بینی شده است .  
ب – ضایعات غیر عادی : ضایعاتی است که قابل اجتناب است و میزان آن از قبل پیش بینی نشده است و معمولا در اثر وقوع رویدادهای غیر عادی مانند قطع برق و یا خرابی ماشین آلات ایجاد می شود .
هزینه ضایعات عادی به عنوان یکی از اقلام هزینه های تولید تلقی میشود و مانند هزینه های تولید با توجه به مقطع بروز ضایعات به واحدهای سالم تخصیص می یابد .
در صورتی که ضایعات عادی بطور مستمر و یکنواخت و یا در ابتدای فرآیند تولید ایجاد شود ، هزینه ضایعات عادی به تمام واحدها اعم از واحدهای تکمیل شده انتقال یافته و موجودی کالای در جریان ساخت آخر دوره تخصیص می یابد . برای تحقق این امر ، تعداد ضایعات عادی در جدول معادل آحاد تکمیل شده ارائه نمی شود تا اینکه هزینه ضایعات عادی به طور خودکار تسهیم شود .
در صورتی که ضایعات عادی در انتهای فرآیند تولید ایجاد شود (شناسایی شود ) ، تعداد ضایعات عادی در جدول معادل آحاد تکمیل شده منظور و هزینه ضایعات عادی فقط به کالای تکمیل شده تخصیص می یابد .
در صورتی که ضایعات عادی در مقطع خاصی از فرآیند تولید ایجاد یا شناسایی شود ، در جدول معادل آحاد تکمیل شده محاسبه ، و هزینه ناشی از آن بین کالای تکمیل شده و کالای درجریان ساخت ( در صورتی که از نقطه بازرسی گذشته باشد ) به نسبت تسهیم می شود .
اگرچنانچه ضایعات عادی دارای ارزش فروش باشد ، مبلغ فروش برآوردی ضایعات از کل هزینه های تولید کسر و به عنوان موجودی ضایعات در دفاتر ثبت می شود .
در مورد ضایعات غیر عادی ؛  صرفنظر از مقطع بروز ضایعات ، تعداد واحدهای ضایع شده در جدول معادل آحاد تکمیل شده محاسبه می شود . سپس در جدول تخصیص هزینه های تولید ، قیمت تمام شده واحدهای ضایع شده مانند کالای سالم محاسبه شده و بعنوان زیان ناشی از ضایعات در دفاتر ثبت و در صورت سود و زیان دوره مالی منعکس می گردد .

 

در یک واحد فروش ممکن است برخی از کالاها فاسد شوند یا از بین بروند، دراین حالت از فاکتور ضایعات استفاده کنید، دسترسی به لیست فاکتورهای ضایعات و صدور فاکتور ضایعات از منوی خرید و فروش – انبار، نوار ابزار صدور فاکتور و لیست فاکتورها و گزینه های ضایعات و لیست ضایعات امکان پذیر است.

همچنین اگر ، ضایعات غیر عادی دارای ارزش فروش باشد ، ارزش برآوردی فروش واحدهای ضایع شده محاسبه شده و از کل زیان ناشی از ضایعات کسر و بعنوان موجودی ضایعات در دفاتر منعکس می شود .

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری