به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
هزینه سرمایه

 

هزينه سرمايه، يكي از عوامل مهم در تجزيه و تحليل طرحهاي سرمايه گذاري يك شركت مي باشد. مدير مالي، با آگاهي از هزينه سرمايه ميزان بازده طرحهاي پيش روي شركت را با هزينه سرمايه مقايسه و طرحهائي كه بازده آن با توجه به هزينه سرمايه شركت در حد قابل قبول باشد را تائيد مي نمايد.
    هزينه سرمايه يك شركت، نرخ متوسط بازده مورد نظر سرمايه گذاراني است كه در اوراق بهادار شركت سرمايه گذاري كرده اند. به عبارت ديگر، ميانگين موزون هزينه تامين مالي سرمايه گذاريهاي شركت را هزينه سرمايه مي نامند. منابع تامين مالي سرمايه گذاريهاي شركت، شامل بدهيهاي بلند مدت ، سهام عادي و ممتاز مي باشد.
هزينه سرمايه به عنوان يك عامل اساسي در ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري شركت مي باشد. بدين معني كه، هنگام محاسبه ارزش فعلي طرحهاي سرمايه گذاري از نرخ هزينه سرمايه به عنوان نرخ تنزيل جريانات نقدي طرح استفاده مي شود.
دو شرط اساسي براي استفاده از هزينه سرمايه به منظور ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري جديد وجود دارد:

  •  طرح سرمايه گذاري جديد مورد نظر مخاطره اي مشابه طرحهاي سرمايه گذاري قبلي شركت داشته باشد.
  •  سياست تامين مالي شركت تحت تاثير سرمايه گذاريهاي جديد قرار نگيرد.

شرط اول بدين معني است كه طرح سرمايه گذاري جديد مخاطره شركت را تغيير ندهد.
شرط دوم بدين معني است كه مقدار نسبي انواع منابع مالي مورد استفاده شركت، در اثر اجراي طرح سرمايه گذاري جديد تغيير نكند. مثلا اگر قبلا شركت 40% منابع مالي خود را از طريق وام تامين مالي مي كرده است، اين نسبت در اثر اجراي طرح سرمايه گذاري جديد تغيير نكند.
براي تعيين نرخ هزينه سرمايه بايد ميانگين موزون هزينه تامين منابع مالي شركت را محاسبه نمود. بطور مثال اگر شركتي 4/0 منابع مالي خود را از محل وام و اوراق قرضه 10 درصدي، 2/0  آن را از محل سهام ممتاز 20 درصدي و 4/0 بقيه را از محل سهام عادي كه نرخ بازده مورد انتظار آن 15% است تامين مي كند، محاسبه نرخ هزينه سرمايه آن بصورت زير است (براي سهولت كار فرض كنيد ماليات وجود ندارد):
14%  = (15% × 4/0) + (20% × 2/0) + (10% × 4/0)-1
    براي تعيين هزينه سرمايه، نسبتهاي مورد استفاده (در مثال بالا: 4/0 ، 2/0 و 4/0 ) بايد مبتني بر برنامه تامين مالي شركت باشند و هزينه ها (در مثال بالا: 10% ، 20% و 15% ) بايد به نرخ بازده بازار كه مورد انتظار سرمايه گذاران در اوراق بهادار شركت مي باشد در نظر گرفته شود.

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری