به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
قیمت اوراق بهادار

قیمتها و ارزش فعلی
   قیمتها و ارزش فعلی یكی از اصول اساسی مدیریت مالی این است كه در یك بازار كارا، قیمت بازار اوراق بهادار برابر ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از آنها می باشد.
اوراق بهادار با درآمد ثابت
   اوراق بهاداری كه جریان نقدی حاصل از آن طی دوره های مختلف یكسان است مثل اوراق قرضه و سهام ممتاز بدون مشاركت در سود باقیمانده را اوراق بهادار با درآمد ثابت می نامند. با در نظر گرفتن این معیار، كه قیمت بازار اوراق بهادار برابر ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از آنها می باشد.
اوراق بهادار با درآمد متغیر
اوراق بهادار با  درآمد متغیر، تعهد پرداختهای نقدی مشخصی در آینده به مالك را ندارند.
سهام عادی یک نمونه از اوراق بهادار با درآمد متغیر است.
درآمد حاصل از تملك سهام عادی از 2 منبع می باشد: (1) سود سهام و (2) فروش سهام.
مطابق این اصل كلی كه اذعان می دارد قیمت بازار اوراق بهادار برابر ارزش فعلی جریانات نقدی حاصل از آنها می باشد، برای تعیین قیمت سهام عادی باید ارزش فعلی هر یك از دو منبع فوق را محاسبه نمائیم.
چون فرض بر این است كه شركتها تا آینده قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچگاه منحل نخواهند شد، لذا برای تعیین قیمت سهام عادی، فقط ارزش فعلی سود سهام را محاسبه می نماییم. زیرا اگر سهام را تا مدت زمان بسیار زیادی نگهداری كنیم همه ساله سود آن را دریافت خواهیم نمود ولی بابت اصل سهام مبلغی دریافت نخواهیم كرد. پس برای محاسبه قیمت سهام عادی باید ارزش فعلی سودهائی كه تا آینده بسیار دور وصول خواهیم نمود را محاسبه کنیم.

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری