به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
عملیات انبارداری

در بخش عملیات انبارداری ،عملیاتی که از بدو ورود کالا به انبار تا مرحله تحویل آن انجام میگیرد از وظایف ویژه کارکنان انبار بوده با همکاری انبارداران و کلیه کارکنان انبار به مرحله اجرا در می آید.مسئولیت صحت انجام این عملیات به عهده آنها خواهد بود.

در مجموع عملیات انبارداری در سه بخش خلاصه میشود:

 • واردات کالا به انبار
 • نگهداری و محافظت کالا در انبار
 • صادرات کالا از انبار

واردات کالا به انبار

به منظور حفظ مقدار موجودی کالا در حد مطلوب نقطه سفارش هر کالا را محاسبه و معمولادر بالای کارتهای کالا ثبت می نماید.وقتی موجودی هر یک از اقلام کالا به نقطه سفارش برسد متصدیان کاردکس مکلف اند نسبت به صدور درخواست خرید کالا اقدام نمایند . پس از صدور درخواست خرید و ارسال آن به قسمت کارپردازی با توجه به مقررات و دستورالعملهای سازمان نسبت به کسب مجوز خرید ، از مقامات مسئول و تامین بودجه آن اقدام نموده و سفارش خرید صادر میگردد.

اداره خرید با توجه به بهای کالاهای درخواست شده و انجام تشریفات خرید (خرید مستقیم ،خرید از طریق استعلام بها ،خرید از طریق مناقصه )کالاهای مورد درخواست را خریداری و جهت تحویل به انبارداروارد قسمت تخلیه کالا در انبار مینماید.

کالاهای وارده به انبار توسط کارشناس مربوطه و یا نمایندگان مجاز قسمت مصرف کننده از نظر کیفیت و مشخصات (استاندارد) مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و درصورتیکه مورد تایید واقع شود انباردار نسبت به کنترل کمیت کالاهای وارده اقدام و پس از دریافت مدارک خرید ،رسید انبار مربوط به این کالاها را صادر خواهد کرد.معمولا یک نسخه از آن در بایگانی انبار ضبط و یک نسخه به تحویل دهنده کالا مسترد می گردد.نسخ دیگری از آن نیز به حسابداری سازمان و حسابداری سایر انبارها و حسابداری صنعتی و سایر قسمتهایی که از طرف مقامات سازمان مقرر گردیده ارسال خواهد شد.

درمورد واردات کالا به انبار نکات ذیل از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و رعایت این نکات توسط انبارداران و کارکنان انبار موجب جلوگیری از بروز اشکالات و زیانهای احتمالی خواهد شد.

 • قید مشخصات دقیق و مقدار کالای مورد درخواست در درخواست خرید
 • برآورد قیمت کالاهای درخواست شده و تعیین نوع خرید (جزیی ،متوسط ،عمده)
 • کنترل کیفیت و مشخصات دقیق ومقدار کالای خریداری شده قبل از تحویل قطعی و صدور قبض انبار
 • کنترل دقیق مقدار کالا و صدور برگ رسید کالا و ثبت فوری آن در کارتها  و دفاتر انبار
 • اطلاع فوری رسیدن کالا به متقاضی

نگهداری و محافظت کالا در انبارها

نگهداری صحیح کالاها در انبارها یکی از مسائل حیاتی و سرنوشت ساز در ادامه حیاط سازمانها و اقتصاد کشور است.اگر در انبارهای موسسات دولتی و خصوصی کالای موجود در انبارها به نحو مطلوب وبا رعایت اصول صحیح نگهداری نشود موجبات افت کیفیت و کاهش عمر مفید و احیانا فساد این کالاها فراهم گردیده و زیانهای جبران پذیر و هنگفتی را به بار می آورد.واضح است که بخش عظیمی از ثروت ملی هر کشور به صورت کالاها و تولیدات داخلی و وارداتی در انبارهای آن کشور قرار دارد .برای نگهداری صحیح کالاها در انبارها و رعایت اصول فنی و ایمنی در نگهداری کالا ، احتیاج به وسایل گوناگون نگهداری کالا و انبار مجهز و متناسب داریم ، اگر این امکانات فراهم نگردد نگهداری صحیح کالا برای هیچ انبارداری به آسانی ممکن و امکانپذیر نخواهد شد.

نکات ذیل در امر نگهداری کالا در انبارها باید مد نظر قرار گیرند:

 • تقسیم فضای انبار به نسبت گروههای فرعی کالاهایی که در آن انبار جای دارد و تعیین محل استقرار هریک از اقلام کالا در انبارها
 • سهولت دسترسی به کالا از نظر تحویل و تحول و توجه به مسئله حمل و نقل صحیح کالا
 • امکان کنترل سریع و آسان
 • توجه به مواد فاسد شدنی و دقت در محل و طرز نگهداری آنها
 • اجتناب از همجوار قراردادن کالاهایی که به یکدیگر آسیب می رسانند و جداسازی کالاهای آسیب رسان و آسیب پذیر از یکدیگر

 کالاهای موجود در انبارها در معرض خطرات و عوارض گوناگون قرار دارد.بنابراین مسئولین انبارها باید به این مسئله توجه مخصوص داشته و با بهره گیری از وسائل و امکانات لازم از بروز ضایعات و خسارات ناشی از این گونه عوارض جلوگیری نمایند.

مهمترین عوارض و خطراتی که انبارها را تهدید مینمایند عبارتند از :

 • عوارض طبیعی

از قبیل سیل ،زلزله ،باران ،جانوران موذی ،رعد و برق و...ساختمان انبار باید در محلی احداث گردد که از گزند سیل در امان بوده و از نظر وضعیت ساختمانی در مقابل زلزله مقاوم باشد.نصب برق گیر روی انبارها و رعایت اصول ایمنی ضروری میباشد.

 • عوارض صنعتی

سیستم نصب و جایگیری قفسه های انبار و نحوه مهار آنها.سیستم برق رسانی و رعایت اصول فنی آن ، دقت در استحکام جرثقیلهای سقفی ،داشتن وسایل مناسب حمل و نقل کالاها در انبارها و... در جلوگیری از بروز عوارض و ضایعات نقش موثر دارد.

 • عوارض حریق و آتش سوزی

در مورد پیشگیری از عوارض آتش نشانی ،داشتن لوازم اطفاء حریق از قبیل کپسول آتش نشانی ،شیرهای آب فشار قوی ،تجهیزات مربوطه ،نصب اتوماتیک اطفاء حریق و ... از ضروریات بوده و مسئولین انبارها ملزم به داشتن کلیه وسائل و تجهیزات آتش نشانی در انبارها هستند.

 • عوارض انسانی

زمان طراحی و احداث انبارها باید محل انبار در جای مناسب و ساختمان آن به نحوی ساخته شود که دسترسی افراد دزد و یا خرابکار به انبارها غیر ممکن بوده و این افراد نتوانند به کالاهای موجود در انبارها آسیب برسانند.

صادرات کالا از انبار

تحویل کالا از انبارها به قسمتهای درخواست کننده با کسب مجوز و تایید بالاترین مقام سازمان امکان پذیر خواهد بود.این به عنوان یک اصل و قانون برای انبارها میباشد ولی در بسیاری از موسسات اعم از دولتی و یا غیر دولتی به علت احتیاج مستمر قسمتهای مختلف به انواع و اقسام کالای موجود در انبارها و درخواستهای مککر آنها برای دریافت کالا به منظور ایجاد سرعت عمل و جلوگیری از اتلاف وقت ، مدیران ارشد با صدور مجوز اختیار دریافت کالا از انبارها را به مسئولین قسمتهای سازمان تفویض می نمایند. در اجرای این امر اساسی ،اسامی وسمت و نمونه امضای کسانی را که حق درخواست صدور کالا از انبارها را دارند ،پس از تایید و موافقت بالاترین مقام سازمان به کلیه انبارها ارسال می دارند.

نکات ذیل برای صدور کالا از انبار و تحویل مواد و ملزومات مورد درخواست به تحویل گیرنده باید دقیقا رعایت گردد.

 • شناسایی مقامات مجاز درخواست کننده کالا و داشتن نمونه امضای آنها
 • رسیدگی درخواست اولیه کالا که از قسمتها به انبار میرسد ودر صورت لزوم تعدیل درخواست
 • صدور حواله انبار
 • امضای حواله توسط مقامات مسئول و تحویل گیرنده
 • تحویل جنس به تحویل گیرنده
 • ثبت حواله در کارتهای انبار ،بایگانی نسخه انبار و توزیع نسخ
<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری