به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
حسابداري مالياتي

حسابداري مالياتي
اهداف وضع ماليات:
1. تحقق بخشي از درآمدهاي دولت
2. تعديل توزيع درآمد و ثروت جامعه
3. كنترل وهدايت مخارج و هزينه‌ها در اقتصاد
4. كنترل حجم واردات و صادرات
انواع ماليات:
1- مالياتهاي مستقيم
الف) ماليات بر دارايي، مانند: 1. ماليات بر ارث 2. حق تمبر
ب) ماليات بردرآمد ، مانند: 1. ماليات بردرآمد املاك 2. ماليات بردرآمد حقوق 3. ماليات بردرآمد مشاغل 4. ماليات
بردرآمد اشخاص حقوقي5. ماليات بردرآمد اتفاقي
2-مالياتهاي غيرمستقيم
الف) ماليات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمركي 2. سود بازرگاني3. ماليات بر واردات اتومبيل
    ب) ماليات بر مصرف و فروش، مانند: 1. ماليات نوشابه‌هاي غيرالكلي2. ماليات بر فروش سيگار 3. ماليات اتومبيل 4. ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي 5. ماليات توليد الكل طبي و صنعتي 6. ماليات نقل و انتقال اتومبيل 7. ماليات حق اشتراك تلفنهاي خودكار و خدمات مخابرات بين المللي 8. ماليات نوار ضبط صوت و تصوير 9. ماليات فروش خاويار.
اشخاص مشمول ماليات
ماده 1. اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي‌باشند:
1. كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران.
2. هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كلية درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.
3. هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كلية درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي‌كند.
4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كلية درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‌نمايد.
5. هر شخص غيرايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي)‌ نسبت به‌درآمد‌هايي كه در ايران تحصيل مي‌نمايد و همچنين نسبت به درآمد‌هايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمايي (كه به‌عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي‌گردد) از ايران تحصيل مي‌كند.
ماليات بر ارث
ماده 17. هرگاه در نتيجة فوت شخصي اعم از واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به‌شرح زير مشمول ماليات است:
    1. در صورتي‌ كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم‌الارث هر يك از وراث از اموال مشمول ماليات برارث موضوع مادة 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ايران به دولت محلي كه مال در آن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون
    2. درصورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند‌ سهم‌الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در مادة 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.
    3. درمورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقة دوم
وراث متوفي
ماده 18.  وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:
1. وراث طبقة اول كه عبارت‌اند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
2. وراث طبقة دوم كه عبارت‌اند از: اجداد، برادر، خواهرو اولاد آنها.
3. وراث طبقة سوم كه عبارت‌اند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها.
ماده 20. نرخ ماليات برارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زير است:
شرح                                     طبقه اول   طبقه دوم    طبقه سوم
تا مبلغ 50/000/000 ريال               5%           15%         35%
تا مبلغ 200/000/000 ريال
 نسبت به مازاد 50/000/000 ريال     15%          25%        45%
تا مبلغ 500/000/000 ريال
نسبت به مازاد 200/000/000 ريال
                                             25%           35%       55%
نسبت به مازاد 500/000/000 ريال   35%           45%       65%
معافيتهاي مالياتي
ماده 24.  اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:
1. وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس‌انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي و استفاده نشده و بيمه‌هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه‌گزار و يا كارفرما از قبيل بيمة عمر ، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يا به‌طور مستمر به ورثة متوفي پرداخت مي‌گردد.
2- اموالي كه براي سازمانها و مؤسسه‌هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمانها و مؤسسه‌هاي مذكور.
3- 80% اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي مجاز، همچنين 50% ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد و ارزش سهام يا سهم‌الشركه متوفي در ساير شركتها و نيزچهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي
حق تمبر

گواهینامه رانندگی به ازاء هر سال مدت اعتبار 1000 ريال گواهینامه دانش اموزای ابتدایی، راهنمایی و متوسطه 1000 ريال
دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتر و بالاتر 10000 ريال
گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی 20000 ريال
گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی 50000 ريال
پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره های کاردانی و دندانپزشکی تجربی 20000 ريال
 مزایای غیرمستمر با استناد قانون مالیات ها و قانون کار عبارتند از :
اضافه کاری، فوق العاده ماموریت، هزینه سفر، پاداش انجام کار، عیدی و پاداش آخر سال، وجوه پرداختی بابت لباس کار و یا در اختیار گذاردن آن، پرداختی های بابت هزینه درمان و معالجه کارکنان، بازخرید و مرخصی، پاداشپف بهره وری و سایر مزایای غیرمستمر که طبق مقررات استخدامی یا قانون کار از طرف کارفرما به کارکنان پرداخت و یا در اختیار آنان قرار داده می شود نظیر بهروری و کارانه.
نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده 84 :
عدد مبنای جدول حقوق نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، عدد ثابت 400 می باشد.
ضریب حقوق کارکنان دولت معمولاً در بهمن یا اسفند ماه و یا در تبصره های قانون بودجه کل کشور همه ساله توسط دولت اعلام می شود باتوجه به توضیحات فوق معافیت مالیاتی سالانه حقوق به صورت رابطه زیر بدست می آید :
ضریب حقوق کارکنان دولت  معافیت مالیاتی سالانه حقوق
ضريب حقوق كاركنان دولت * 400*150= معافيت مالياتي                                                       سالانه حقوق
درصورتیکه رقم بدست آمده را بر 12 تقسیم نمائیم، معافیت مالیات ماهانه حقوق بدست می آید.
در سال 81 و 82 ضریب حقوق کارکنان دولت به ترتیب 290 و 320 ريال بوده است
نکات کلیدی در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق :
1- به استناد ماده 86 ق.م.م، پرداخت هایی که از طرف اشخاصی غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی بعمل می آید (نظیر حق حضور در جلسات) بدون رعایت معافیت ماده 84 با نرخ های مقرر در ماده 85 محاسبه و ظرف سی روز پرداخت گردد.
2-برای محاسبه مالیات اضافه کاری درصورتیکه شخص تابع نظام هماهنگ پرداخت باشد با نرخ 10% و در صورتیکه تابع نظام هماهنگ پرداخت نباشد، ابتدا حقوق و مزایای مستمر مشمول مالیات حقوق بگیر را دوازده برابر نموده و سپس مزایای غیرمستمر شامل اضافه کاری به آن اضافه شده و پس از اعمال معافیت ماده 84 مطابق با ماده 85 محاسبه می گردد
3- به استناد بند 12 ماده 91 ق.م.م مجموع مزایای غیرنقدی پرداختی در سال به کارکنان حداکثر معادل  معافیت ماده 84، معاف می باشد.
4- با استناد بند 10 ماده 91 ق.م.م عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مجموعاً تا میزان  میزان معافیت ماده 84 فارغ از مدت کارکرد از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد. مازاد بر میزان معافیت مطابق با ماده 85 اعمال می شود. اگر طی سال چند بار پاداش به هریک از کارکنان پرداخت شود، صرفاً پاداش آخر سال، معافیت ماده 84 به آن تعلق می گیرد و پاداش طی سال معافیت نداشته و مطابق با ماده 85 مالیات آن محاسبه می گردد.
5- چنانچه حقوق شخصی طی سال تغییر نماید، برای محاسبه مالیات به نسبت ماه های گذشته براساس حقوق  قدیم  و به نسبت ماه های حال و آینده بر اساس حقوق جدید محاسبه و مطابق با ماده 85 مالیات سالانه آن را محاسبه می نمائیم. سپس مالیات حقوق ماه هایی که حقوق جدید شده را از کل مالیات سالانه تفکیک و بر تعداد ماه های حقوق جدید تقسیم مالیات می نمائیم تا مالیات حقوق ماهانه بدست آید.
6- درصورتیکه شخص ضمن سال استخدام گردد، درآمد مشمول مالیات حقوق براساس درآمد سالانه (دوازده برابر حقوق ماه اول) محاسبه و پس از تعیین مالیات سالانه با ماده 85،  آن بعنوان مالیات حقوق ماه اول محاسبه می گردد.
7- درصورتیکه هر یک از کارکنان در ضمن سال بازنشسته، بازخریدیا اخراج و یا بنا بعللی ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرفنظر از مدت کارکرد، مالیات حقوق را براساس درآمد سالانه مطابق با ماده 85 محاسبه نموده و  آن را تا آخرین تاریخ اشتغال از حقوق شخص کسر نماید.
درصورتیکه درآمد مشمول مالیات که برای آن مالیات محاسبه شده بیشتر از درآمد واقعی آن باشد و یا بطورکلی مالیات بیشتری از شخص کسر گردد، مطابق با ماده 87 ق.م.م اضافه پرداختی بابت مالیات قابل استرداد بوده مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.
8- اداره امور مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در مواردی که شرکت دارای شعبه یا کارگاه در نقاط مختلف است، مکان پرداخت حقوق مدرک عمل می باشد.
9- پرداخت کنندگان حقوق مکلفند مالیات حقوق را ظرف سی روز به اداره مالیاتی محل پرداخت نمایند. چنانچه مالیات های مکسوره ظرف مدت مقرر پرداخت نگردد، مطابق با ماده 199 ق.م.م، علاوه بر مسئولیت تضافی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود. مطابق با ماده 197 چنانچه کارفرمایان از تسلیم لیست حقوق و مزایا به اداره مالیاتی خودداری نمایند و یا برخلاف واقع تسلیم کنند، جریمه متعلقه 2% حقوق پرداختی است.
 10-در مواردی که کارفرمایان از ایفای تکالیف قانونی مقرر در ق.م.م به هر دلیلی خودداری نمایند، علاوه بر جرائم نقدی بند 9 فوق، درصورتیکه کارفرما دستگاه دولتی باشد، مطابق با تبصره 1 ماده 199 مشمول مجازات مقرر طبق تخلفات اداری خواهد بود. چنانچه کارفرما دستگاه دولتی نباشد. مدیر شخصیت حقوقی علاوه بر مسئولیت تضافی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد و قضایی از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی بعمل خواهد آمد.
 11- با استناد ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه، اقساط ماهیانه تسهیلات اعطایی مسکن از طرف بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کشر و مانده مشمول مالیات می شود. استفاده از این معافیت طی دوره برنامه (83-1379) فقط برای یکبار و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر 120 مترمربع خواهد بود.
1- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است (ماده 82 ق.م.م).
مالیات حقوق و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیرمستمر، نقدی یا نقدی بصورت زیر محاسبه       می گردد :
حقوق و مزایای مستمرنقدی شغلی شامل حقوق ثابت، مزایای مستمر شغلی، حق مقام، حق اولاد، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، فوق العاده های (بدی آب و هوا، شغل، مسئولیت، جذب، ارزی، مرزی و ...) و غیره می باشد. مالیات سالیانه حقوق و مزایای مستمر نقدی بصورت زیر محاسبه می شود :
معافيت ماده84- (12* جمع حقوق ومزاياي مستمر نقدي )
10%*                              نظام هماهنگ پرداخت
 10%*42/000/000
20%*58/000/000              نظام غيرهماهنگ پرداخت
25%*10/280/000
2- مزایای مستمر و غیرمستمر غیرنقدی شامل و اتومبیل واگذاری از طرف کارفرما، خواروبار، بن و غیره.
مسکن با اثاثه 25% و بدون اثاثه 20%، اتومبیل اختصاص با راننده 10% و بدون راننده 5% حقوق و مزایای مستمرنقدی پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می گردد، تقویم می شود.
مزایای مستمر و غیرمستمر غیرنقدی به میزان  معافیت سالانه ماده 84 معاف و مابقی با رقم حقوق و مزایای مستمر نقدی جمع شده (بند 1) و طبق مقررات ماده 85 محاسبه می گردد.
3- مالیات مزایای غیرمستمر نقدی بصورت زیر محاسبه می گردد :
- اضافه کاری، پاداش انجام کار، وجوه پرداختی بابت لباس کار و غیره مطابق ماده 85 (بند 1) محاسبه می گردد.
- عیدی و پاداش آخر سال به میزان معافیت سالانه ماده 84 معاف و مابقی مطابق با مقررات ماده 85 (بند 1) محاسبه می گردد.
- هزینه سفر و فوق العاده سفر مربوط به شغل، وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن، وجوهی که کارفرما بابت معالجه کارکنان پرداخت می کند معاف از مالیات هستند.
- هزينه معالجه پرداختي به كاركنان معاف از ماليات است
سایر موارد معافيت مالياتي عبارتنداز:
1- رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی و کنسولی خارجی در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل.
2- کارشناسان خارجی اعزامی به ایران نسبت به حقوق دریافتی از دولت متبوع یا موسسات بین المللی مذکور
3- حقوق بازنشستگی، وظیفه، مستمری، پایان خدمت، خسارت اخراج، بازخرید خدمت، وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث، حق سنوات، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود.
4- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار گیرد.
5- خانه های سازمانی که با اجازه قانون یا به موجب آئین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود.
6- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و غیرنظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.
  7- 50 % مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
نكات كليدي در محاسبه ماليات بر درآمد مشاغل:
1- به استناد ماده 101ق م.م. تا ميزان معافيت ماده 84 از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از پرداخت ماليات معاف ومازاد آن طبق نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. استفاده ازاين معافيت نسبت به عملكرد سال 82 به بعد منوط به تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مي باشد.
2- در مشاركت مدني اعم از اختياري يا قهري شركاء چون حداقل از دو نفر تشكيل شده اند حداكثر از دو معافيت (جمعآ معادل دو برابر معافيت ماده 84) استفاده خواهندكرد ومعافيت به طور مساوي بين آنها تقسيم وباقيمانده سهم هر يك از شركاء جداگانه مشمول ماليات خواهند بود. شركائي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شركت تلقي ومعافيت به زوج اعطامي گردد. در صورت فو ت هر يك از شركاء وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت استفاده نموده واين معافيت به طور مساوي بين وراث تقسيم واز درآمد سهم هر يك كسر مي شود.
3- هنگامي كه براي محاسبه درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الراس اقدام مي شود اداره امور مالياتي مكلف است با توجه به قرائن مناسب ، درآمد يا فروش مشمول ماليات را برآورد نمايد. طبق ماده 152 قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي الراس به كارمي رود وفهرست آن به شرح زير مي باشد:
خريد سالانه
فروش سالانه
درآمد ناويزه
ميزان توليد در كارخانجات
ارزش حق واگذاري محل كسب
جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير وحق الزحمه وصول عوارض ومصرف تمبر عايد دفتر خانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها
ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب
طبق ماده 153 ضرايب مالياتي عبارتست از ارقام مشخصي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در مورد تشخيص علي الراس درآمد مشمول ماليات تلقي مي شود. در صورتيكه به چند قرينه اعمال شود كه نتايج اعمال ضرايب بدست مي آيد ، درآمد مشمول ماليات خواهد بود.
طبق ماده 154 براي تعيين ضرايب مالياتي هر سا ل كميسيوني مر كب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، بانك مركزي ونماينده مركزي اصناف در مورد اصناف ونماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي ونماينده اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور مي گردد.
كليه صاحبان مشاغل مشمول بند (ج) ماده 95 ق م م مصوب 17/11/80 كه مكلف به نگهداري دفاتر  درآمد وهزينه نمي باشند مكلفند خلاصه در امد وهزينه هاي شغلي خود را به طور جداگانه وبر اساس  فرم نمونه 1 به تفكيك  هر ماه درج ونگهداري نمايند. پس از تنظيم فرم شماره 1 در پايان هر ماه اسناد ومدارك مثبته كافي همان ماه را به ترتيب تاريخ ، ضميمه فرم نموده وپس از امضاء فرم مذكور آن را نگهداري نمايند.
درپايان هر سال مالي ، اطلاعات متدرج در فرم هاي ماهانه را در صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه فرم نمونه شماره 2 درج ونگهداري و يك نسخه ازآن را پس از امضاء به همراه اظهار نامه مالياتي حد اكثر تا پايان تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم وماليات متعلق رابا نرخ ماده 131 پرداخت نمايند
براي محاسبه سود وزيان ، صاحبان مشاغل مي توانند به صورت زير محاسبه نمايند.
(موجودي كالاي پايان اول دوره + هزينه +خريدكالا)- ( موجودي كالاي پايان دوره + درآمد خدمات + فروش كالا) =  سود وزيان
باشد كه اظهارنامه مالياتي و حساب درآمد و هزينه خود را براساس دفاتر قانوني كه مورد قبول حوضه مالياتي قرار گرفته در موعد مقرّر تسليم حوزه ذيربط نموده است  .
    
درآمد كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل و همچنين در امد شركت هاي مدني اعم از اختياري يا قهري وهمچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتيكه صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد پس از كسر معافيت ماده 84با نرخ ماده 131 ماليات آنها محاسبه مي شود. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به سه گروه تقسييم مي شوند:
الف) صاحبان مشاغلي كه مكلف به تهيه دفاتر روزنامه وكل مطابق بااستاندارد هاي پذيرفته شده حسابداري هستند
ب) صاحبان مشاغلي كه مكلف به تهيه دفاتر درآمد وهزينه هستند
ج) صاحبان مشاغلي كه در گروه الف وب قرار ندارند ومكلف به تهيه صورت خلاصه وضعيت درآمد وهزينه طبق نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور هستند
ماليات نقل حق الوكاله
وكلاء دادگستري وكساني كه در محاكم اختصاصي  وكالت مي كنند، موظفندمعادل 5% حق الوكاله را بابت علي الحساب  مالياتي به صورت زير تمبر باطل مي نمايد. وزارتخانه ها وموسسات دولتي مكلفند 5% حق الوكاله را كسر وظرف مدت 10روز به اداره مالياتي پرداخت نمايد.
الف) در دعاوي وامور مالي 5% حق الوكاله
ب) در مواردي كه خواسته مالي نيست وهمچنين در دعاوي كيفري 5% حداقل حق الوكاله مقرر
ج) در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي است 5% حق الوكاله
د) در مورد دعاوي واختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي وحل وفصل مي شود وتعرفه خاصي براي حق الوكاله وجود ندارد، براي محاسبه حق الوكاله به صورت زير محاسبه مي شود:
- تا 10/000/000 ريال ما به الاختلاف 5 درصد
- تا 30/000/000 ريال ما به الاختلاف 4 درصد نسبت به مازاد 10/000/000 ريال
- از 30/000/000 ريال مابه الاختلاف به بالا 3 درصد نسبت به مازاد 30/000/000 ريال منظور مي‌شود و معادل 5 درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي
جمع درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه ازمنابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيانهاي حاصل از منابع غير معاف وكسر معافيت هاي مقرر به صورت زير به استثناي موارديكه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي است مشمول ماليات به نرخ 25% خواهند بود
معافيت هاي مالياتي اشخاص حقوقي:
1- درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي ، دامپروري ، پرورش ماهي و زنبور عسل وپرورش طيور ، صيادي وماهيگيري ، نوغان داري ، احياي مراتع وجنگل هاوباغات واشجار معاف از ماليات است(ماده81)
درآمد حاصل مشمول ماليات فعاليت هاي توليدي ومعدني در واحدهاي توليدي ومعدني در بخش هاي تعاوني وخصوصي به ميزان 80% وبه مدت 4سال از تاريخ بهره برداري ودر مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان 100 درصد به مدت 10سال معاف از ماليات است.
3- حق عضويت در يافتي اتحاديه هاي صنفي وشركت هاي تعاوني
4-  صد درصد درآمد شركت تعاوني روستايي ، عشايري ، كشاورزي ، صيادان ، كارگران ، كارمندان ، دانشجويان ، دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها
5- 50% هزينه هاي طرح هاي توسعه ، بازسازي وتكميل واحدهاي صنعتي ومعدني
7- 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات صنعتي وكشاورزي و 50% درآمد حاصل از صادرات ساير كالاها
8- درآمد كارگاههاي فرش دستباف وصنايع دستي وشركت هاي تعاوني واتحاديه هاي ي مربوطه
9- 10% سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس  
10- فروش سهام واندوخته صرف سهام شركت هاي بورسي ماليات مقطوع 5/%
11- فروش سهام ، حق تقدم سهام وسهم الشركه شركت هاي غير بورسي ماليات مقطوع 4% ارزش اسمي
12- سود سپرده هاي بازنشتگي ، سود جوايز حسابهاي بانكي و موسسات اعتباري سود اوراق قرضه دولتي ، اوراق مشاركت ، درآمد حق اختراع ، فعاليت هاي پژوهشي
13- درآمد اتفاقي شركت هاي حقوقي ماده 131
14- درآمد اجاره اشخاص حقوقي ماده 105
15- كارخانه هاي واقع در شهرهاي بزرگ كه به شهرك هاي صنعتي انتقال داده شده اندبه مدت 5 سال

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری