به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
بودجه-قسمت اول

بودجه آیینه تمام نمای  کليه برنامه ها و فعاليت های دولت برای يک سال  مالی به شمار می آید.
                         
زمينه بودجه
دولت زمينه اصلی عملکرد بودجه به شمار می آيد.   
                         
سیر تحول وظایف دولت
در ابتدا وظايف دولت ها محدود به برقراری نظم، امنيت وعدالت بود واز قرن شانزدهم به بعد حدود وظايف دولت ها افزايش يافت.
نظریه های اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد
دوره اول :دخالت محدود دولت در اقتصاد
دوره دوم:دخالت گسترده دولت در اقتصاد
دوره سوم :خصوصی سازی ودخالت محدود دولت در اقتصاد
 نقش های دولت:
تخصيصی
توزيعی
تثبيتی
قانونی
 1- نقش تخصيصی دولت:تخصيص فرايندی است که طی آن چگونگی استفاده از کليه
منابع و و امکانات جهت توليد کالاها و خدمات تعيين می شود.
 2- نقش توزيعی دولت:
مبين تعديل هایی است که در وضع درآمد و ثروت جامعه صورت می گيرد تا توزيع نهائی آن ها عادلانه گردد.
 3- نقش تثبيتی دولت:
مبين اتراتژیهایی  است که جهت حصول به وضع پايدار در قيمت ها ، رشد مطلوب در توليدات و اشتغال و تناسب در تراز
پرداخت ها وضع شده است.
 4- نقش قانونی دولت:
تدابير مربوط به تدوين و حفظ مقررات اقتصادی  مبين نقش قانونی دولت می باشد.
تناسب بین نقش و توانایی های دولت
موضوع تناسب بين نقش دولت با توانائی هايش ،هم شامل تعيين موارد دخالت دولت و هم مرتبط با چگونگی و حسن انجام امور   می باشد
  واژه بودجه
واژه بودجه در ابتدا به معنی کيف چرمی حاوی صورت مخارج ودر آمدهای دولت، و بعدها به معنی صورت مخارج ودر آمدهای دولت به کار رفت .
 تاریخچه بودجه
موضوع تهيه و پيشنهاد بودجه و اجرای آن و قراردادن سازمان مالی و اداری بر اساس تهيه و اجرای بودجه،امر جديدی می باشد.
 تاریخچه بودجه در ایران
سابقه بودجه در ايران به پس از انقلاب مشروطه بر می گردد.
                         
 ضرورت بودجه و بودجه نویسی
بودجه بندی فرايند تخصيص منابع محدود به نيازهای نامحدود
 و استفاده بهينه از منابع می باشد.
                         
 اهمیت بودجه:
بودجه مهمترين عامل مستقل و پويا در سطح کلان اقتصادی است که جهت اداره و پيشرفت کشور به کار گرفته می شود.
                         
 نیاز سازمان ها به بودجه بندی
سازمان ها به سه دليل به بودجه بندی نياز دارند.
نشان دادن مفهوم مالی برنامه ها
شناساندن منابع مورد نياز اجرای برنامه ها
کسب معيارهای سنجش،نظارت و کنترل نتيجه ها در مقايسه با برنامه ها
واژه ها و مفاهيم مهم :
نظم،امنيت و عدالت
تحول وظايف اداری
نظريه دولت - ژاندارم،
نظريه دولت – رفاه
اقتصاد با مکانيزم بازار
تخصيص منابع
فن بودجه نويسی
تعاریف بودجه
در سير تکوينی بودجه سه دسته تعريف از بودجه ارائه شده است:
الف) تعاريفی که بر جنبه سياسی بودجه تاکيد دارند
ب) تعاريفی که بر جنبه اقتصادی و مالی تاکيد دارند
ج) تعاريفی که بر جنبه های برنامه ای و مديريت بودجه تاکيد دارند

الف)تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارند:
بر اين اساس بودجه يکی از اصيل ترين جريانات سياسی جامعه است که نظارت بر آن ، به ابزاری جهت تفکيک قوای سه گانه تبديل می شود.

ب)تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تاکید دارند:
نظريه های بودجه از بطن نظريه های اقتصادی زاده شده است.بودجه شاهرگ حيات دولت است که در شريان های آن
منابع مالی و اقتصادی جاری است.
ج)تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مديريت بودجه تاکید دارند:
تمامی نويسندگان ومتخصصين مالی بر ماهيت برنامه ای بودجه تاکيد دارند.
1-ج)تعاریف برنامه ای بودجه:
 بودجه ،برنامه مالی دولت برای يک سال مالی است که حاوی پيش بينی درآمد ها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها برای انجام عملياتی است که منجر به حصول به اهداف قانونی می گردد.
2-ج)اجزاء بودجه کل کشور:
1- بودجه عمومی دولت
2- بودجه شرکت های دولتی
3-  بودجه موسساتی که تحت عنوانی غير از عناوين فوق در بودجه منظور می شود.
3-ج) بودجه عمومی دولت
شامل دو جزء است:
بودجه عادی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی
بودجه عمرانی برای اجرای برنامه های عمرانی
سایر تعاریف بودجه:
بودجه سندی است که هزينه ها را به اهداف مرتبط می کند
بودجه شرحی از کالاها وخدمات مورد خريداری دولت طی يک سال است
اصول بودجه:
اصل سالانه بودن بودجه
اصل جامعیت
اصل وحدت بودجه
اصل شاملیت یا تفصیل
اصل تخصیص و عدم تخصیص
اصل انعطاف پذیری بودجه
اصل تخمینی بودن در آمدها
اصل تحدیدی بودن هزینه ها
اصل تعادل
اصل سالانه بودن بودجه
دخل وخرج دولت برای یکسال پیش بینی میشود ویکبار برای سال مورد تصویت پارلمان قرار میگیرد
اصل جامعیت
مبين اين است که بودجه باید به صورت کامل و برای همه دستگاههای دولتی به صورت یکجا تهیه و به مجلس تقدیم گردد.
اصل وحدت بودجه
بر اساس این اصل تمام برنامه ها،فعالیت ها و طرح های دولت و دخل و خرج  آن بايد در سندی واحد ارائه گردد.
اصل شاملیت یا تفصیل
شاملیت در بودجه به معنی تهیه بودجه  به صورت تفصيلی  می باشد.
اصل تخصیص و عدم تخصیص
مبين اين است که تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین شده وصول یا به مصرف برسد.
اصل انعطاف پذیری بودجه
مدیران دستگاه های دولتی مجازند در قالب مکانیزم اصلاح
بودجه ،تغييراتی  جزئی در بودجه مصوب سالانه به عمل آورند.
اصل تخمینی بودن در آمدها
درآمدهای پیش بینی شده در بودجه جنبه تخمینی دارد و وصول
آن ها نیازمند مجوز قانونی می باشد.
اصل تحدیدی بودن هزینه ها
اعتبارات مصوب برای هر نوع هزینه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است؛نه بیشتر و نه کمتر
اصل تعادل
مبين اين است که بودجه نبايد کسری داشته باشد و منابع درآمدی آن بايد با جمع هزينه های آن برابر باشد.
ارزیابی نظریه های مختلف در خصوص تعادل در بودجه دولت
می توان آنها را به 3 گروه تقسیم کرد:
الف)رعایت توازن سالانه در بودجه(نظریه های کلاسیک ها)
ب)عدم تعادل در بودجه دولت
ج)حمایت از تعادل در بودجه ،ولی نه به صورت سالانه
الف)رعایت توازن سالانه در بودجه( نظریه های کلاسیک ها)
دلایل حمایت از این نظریه:
1-ایجاد تعادل سالانه در بودجه دولت؛مانند مالیه خصوصی امری مناسب خواهد بود
2-کسری بودجه دولت باعث ایجاد تورم میشود
3-اجبار دولت به رعایت تعادل سالانه بودجه باعث جلوگیری از رشد بی رویه بخش عمومی و مخارج دولت میشود
ب)عدم تعادل در بودجه
کسر بودجه،به خاطر تزريق پول به جامعه،تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش داده و باعث تحریک اقتصادمی شود اما مازاد بودجه کارکرد معکوس دارد.
حمایت از تعادل در بودجه ، ولی نه به صورت سالانه
بودجه دولت باید در یک دور تجاری چند ساله متوازن شود.
واژه ها و مفاهيم مهم:
اصول بودجه
اصلاح بودجه
متمم بودجه
توازن سالانه
بودجه چند دوازدهم


مقدمه
طبقه بندی بودجه، زمينه لازم را برای تجزيه و تحليل  و تصميم گيری فراهم می کند.
                         
اهداف طبقه بندی بودجه ای
1-امکان پذیر شدن برنامه ریزی و تصمیم گيری
2-بهبود مديريت
3-فراهم نمودن اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل عملیات اقتصادی دولت .
4-فراهم نمودن مکانیزم لازم برای نظارت بر عملیات دولت .
                         
طبقه بندی بودجه در سیر تکوین بودجه
به موازات تکامل اهداف و تعاریف بودجه، طبقه بندی های   مختلف بودجه ،پدیدار شده است
                         
انواع طبقه بندی بودجه ای
1-طبقه بندی درآمدها و سایر منابع اعتبار
2-طبقه بندی هزینه ها
3-طبقه بندی عملیاتی
4-طبقه بندی سازمانی
5-طبقه بندی اقتصادی
                         
طبقه بندی درآمد ها وسایر منابع تامین اعتبار
1-درآمد عمومی
2-درآمد اختصاصی
3-درآمد شرکت های دولتی
                         
درآمد عمومی
شامل درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت می باشد.

درآمد اختصاصی
درآمدهایی است که به موجب قانون ،برای مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد .
 
درآمد شرکت های دولتی
عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت ویا فروش کالا عاید اين شرکت ها می گردد.
                         
سایر منابع تامین اعتبار
شامل مبالغی است که تحت عنوان وام،انتشار اوراق قرضه،برگشتی از پرداخت های سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه
پیش بینی  می شود.
                         
طبقه بندی هزینه ها
طبقه بندی هزینه ها ،عملیات دولت را در قالب خدمات و کالاهایی که خریده است تشریح می کند.
                         
طبقه بندی هزینه ها در ایران
در بودجه عمومی دولت ،هزینه ها به چهار فصل و هر فصل به تعدادی“ماده“و نیز اجزای آن تقسیم شده است
                         
طبقه بندی هزینه بر اساس فصول هزینه ها
1-هزینه های جاری
2-هزینه های سرمایه ای
3-پرداختهای انتقالی
                         
1-هزینه های جاری
هزینه های جاری  در مقابل دريافت کالا ها و خدماتی که برای اجرای عمليات و وظايف جاری سازمان دولتی ضروری است
هزينه می شود.  
                         
انواع هزینه های جاری
هزينه های جاری معمولا شامل هزینه های پرسنلی و هزینه های اداری می باشد.
                         
هزینه های پرسنلی
هزینه هایی هستند که تحت عناوین مختلف حقوق،دستمزد، مزایا ،پاداش،اضافه کار و امثال آن ها به کارکنان شاغل در سازمان های دولتی پرداخت می شود.
                         
هزینه های اداری
هزینه هایی است که برای استفاده از خدمات خاص،نگهداری اموال منقول وغیر منقول،تسهیلات و تهیه مواد و لوازم مصرف شدنی و یا نظارت پرداخت میشود.
                         
هزینه های سرمایه ای
مخارجی هستند که موجب ایجاد یا افزایش اموال و دارائی های ثابت میشود .
                         
انواع هزینه های سرمایه ای
خريد ساختمان،خريد زمين،خريد ماشين آلات،خريد کالای مصرف نشدنی،سرمايه گذاری در بخش های عمومی و خصوصی و ...
                         
پرداخت های انتقالی
مخارجی است که به صورت یک طرفه از جانب دولت به افراد و واحدهای مختلف پرداخت میشود.
                         
انواع پرداخت های انتقالی
بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها و وام های دريافتی، کمک های بلاعوض به بخش خصوصی،پرداخت ديون سالهای قبل و.. میگردد.
                         
طبقه بندی هزینه ها بر اساس مواد هزینه
در این طبقه بندی، هزینه های مربوط به هر فصل، برنامه یا فعالیت ،بر حسب نوع هزینه ها،به ترتیبی گروه بندی میشوندکه هزینه های متجانس و متشابه در طبقه واحدی قرار گیرند.   
                         
طبقه بندی عملیات
در این طبقه بندی، اعتبارات و هزینه های دولت با توجه به هدف آن ها،به صورت وظایف، برنامه ها،طرحها وفعالیت های مختلف ،پیش بینی می شود.  
                         
اصول طبقه بندی عملیات:
1- کلیه وظایف، خدمات،فعالیت ها، و عملیات دولت باید در طبقه بندی منظور گردد
2-طبقه بندی،معمولا به صورت هرمی است که وظایف کلی دولت در قسمت فوقانی و وظایف جزئی در قسمت تحتانی آن قرار می گیرد.
3-آن دسته از خدمات و عملیات دولت  که نمی توان آنها را به برنامه ها و فعالیتهای مشخص ارتباط داد ،در طبقه بندی جداگانه ای طبقه بندی میشوند
4-در طبقه بندی عملیاتی،اعتبارات مربوط به تاسیسات عمومی دولت ،ضمن اعتبارات برنامه ها و فعالیت هایی که باید از تاسیسات مذکور استفاده نمایند منظور میگردد.
                         
طبقه بندی عملیات در ایران
عناوین اصلی طبقه بندی عملیات در ایران عبارتند از:
1-امور
2-فصل
3-برنامه
4-فعالیت و طرح
                         
امور
مجموعه ای از کوشش های سازمان یافته همگن است که بخش عمده و قابل ملاحظه ای از وظایف دولت را در بر میگیرد
                         
فصل
مجموعه وظایف مشخصی است که حاوی برنامه های به هم مرتبط بوده  و برنامه ریزی دراز مدت و میان مدت برای نیل به هدفهای اساسی،در قالب آن انجام می گیرد
                         
برنامه
مجموعه ای از عملیات مرتبط به هم است که اجزای آنها قسمتی ازهدفهای اساسی فصل را در چهارچوب سیاستها و خط مشیها تامین میکند
                         
فعالیت و طرح
مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که به منظور دستیابی به قسمتی از اهداف برنامه صورت میگیرد.
                         
فعالیت:
یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه سالانه طی یک سال اجرا میشود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین میشود
                         
طرح:
مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی و یا اجتماعی،توسط دستگاه اجرایی انجام میشود.
                         
انواع طرح عمرانی:
1-انتفاعی     2- غیر انتفاعی      3-مطالعاتی
                         
طرح عمرانی غیر انتفایی:
طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا میشود.
                         
طرح عمرانی انتفاعی:
طرحی است که در مدت معقول پس از شروع به بهره برداری، علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه به تبعیت از سیاست دولت سود مناسبی  را نیز عاید نماید
                         
طرح مطالعاتی:
طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا سایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و مطالعاتی ،اجرا میگردد
                         
طبقه بندی سازمانی
در این طبقه بندی ،اعتبارات و هزینه ها بر حسب هر یک از سازمانهای دولتی که پیشنهاد دهنده و اجرا کننده برنامه های مصوب می باشند،پیش بینی میشوند
                         
طبقه بندی سازمانی در ایران
واحدهای سازمانی منظور در بودجه کل کشور به شرح ذیل میباشد:
1-وزارتخانه ها
2-موسسات دولتی
3-شرکتهای دولتی و بانکها
4-موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
5-موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت
                         
1-وزارتخانه
عالیترین ارگان اجرائی کشور است که با قصد تحقق یک یا چند هدف دولت به وجود می آید و در راس آن وزیر قرار میگیرد.
                         
2-موسسه دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.  
                         
انواع موسسات دولتی در ایران:
الف:موسسه دولتی مستقل
ب:موسسه دولتی وابسته
                         
موسسات دولتی مستقل:
منظور موسساتی است که برای انجام وظایفی بوجود می آیند که مشخصا با وظایف و ماموریتهای هیچکدام از وزارتخانه ها ارتباط و وابستگی ندارند.
                         
انواع موسسات مستقل در ایران:
-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی
سازمان انرژی اتمی ایران
کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نهاد ریاست جمهوری
                         
ب)موسسه دولتی وابسته
موسساتی که وظایف هر یک از آنها بخشی از وظایف یک وزارتخانه بخصوص است که بنا به دلایل و شرایطی ، در قالب یک انگاره تشکیلاتی علیحده سازماندهی و اداره میشوند.
                         
3-شرکت دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد
                         
4-موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا میشود.
                         
انواع موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در ایران
1-شهرداریها و شرکتهای تابعه
2-جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
3-سازمان تامین اجتماعی
4-بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
5-کمیته امداد امام خمینی(ره)
6-بنیاد شهید انقلاب اسلامی
7-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
8-بنیاد 15 خرداد
9-سازمان تبلیغات اسلامی
10-بنیاد امور بیماریهای خاص
11-کمیته ملی المپیک ایران
12-کلیه فدراسیونهای ورزشی
                         
5-موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت
این موسسات مانند شرکتهای دولتی به صورت بازرگانی اداره میشوند، اما حساب تقسیم سود ندارند و مازاد درآمدهای آن ها به درآمد عمومی واریز میشود .
                         
انواع موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت در ایران:
سازمان بنادر و کشتیرانی
سازمان صنایع دفاع
سازمان صنایع ملی
                         
طبقه بندی اقتصادی
طبقه بندی اقتصادی عملیات دولت ،اطلاعاتی را که جهت بررسی آثار اقتصادی عملیات دولت مورد نیاز است در اختیار میگذارد. میپردازد.
                         
انواع حساب ها در طبقه بندی اقتصادی:
1-حسابهای سرمایه ای
2-حسابهای جاری
3-حسابهای موسسات بازرگانی
4-سایر حسابها
                         
واژه ها و مفاهيم مهم :
طبقه بندی درآمدها
طبقه بندی هزينه ها
طبقه بندی عملياتی
طبقه بندی سازمانی
طبقه بندی اقتصادی
                         
                         
سیکل بودجه
بودجه از چهار مرحله تشکیل میشود که در مجموع این چهار مرحله ، دور بودجه ای یا چرخه بودجه نامیده میشود
                         
مراحل بودجه(سیکل بودجه)
1-تهیه وتنظیم و پیشنهاد بودجه
2-تصویب بودجه
3-اجرای بودجه
4-نظارت و کنترل بودجه  
                         
سازمانهای بودجه ای(بازیگران بودجه)
سازمان های بودجه ای ايران وابسته به يکی از  قوای سه گانه  مي باشند.
                         
سازمان های بودجه ای وابسته به قوه مقننه:
دیوان محاسبات
                         
سازمان های بودجه وابسته به قوه مجريه:
هیات دولت
شورای اقتصاد
 وزارت اموراقتصادی ودارائی
خزانه
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کمیته های برنامه ریزی استان و شهرستان
دستگاههای اجرایی
                         
سازمان های بودجه وابسته به قوه قضائيه
سازمان بازرسی کل کشور
                         
الف:نقش قوه مقننه در تدوین سیاستهای اقتصادی و مالی
مجلس شورای اسلامی و کمسیون های آن، نقش اساسی در بررسی لایحه بودجه کشور دارد و علاوه بر آن، دیوان محاسبات مجلس به تحقق اهداف دیوان محاسبات کشور کمک مینماید
                         
1-الف)دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور نهاد نظارت کننده از طرف ملت بر درآمدها و هزینه های دولت است.
                         
اهداف دیوان محاسبات
1-کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی
2-بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده
3-تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد گزارش تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس
                         
ب:نقش قوه مجریه در تنظیم خط مشیهای اقتصادی
1-ب)هیات دولت: لایحه بودجه سالیانه پس از تائید  وتصويب هیات دولت،توسط رئیس جمهور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
                         
2-ب)شورای اقتصاد
هدف شوای اقتصاد، هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می باشد
                         
اعضای شورای اقتصاد کشور:
1-وزیر امور اقتصادی و دارایی
2-وزیر کار وامور اجتماعی
3-وزیر جهاد کشاورزی
4-وزیر بازرگانی
5-وزیر صنایع و معادن
6-وزیر نفت
7-وزیر نیرو
8-رئیس کل بانک مرکزی
9-رئیس سازمان مدیریت و برامه ریزی کشور
10-رئیس جمهور
                         
وظایف شورای اقتصاد
1-تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور
2-بررسی خط مشی ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران
3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیات وزیران
4-تعیین استراتژی تنظیم بودجه کل کشور
5-بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هیات وزیران
6-اتخاذ تصمیم درباره مسائلی که مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه اجرای طرحهاوفعالیت ها  باآن مواجه ودر شورا مطرح مینماید
7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و سایرموسسات بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
9-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد
                         
3-ب) وزارت امور اقتصادی و دارایی
وظايف بودجه ای اين سازمان به شرح زير است:
1-همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رابطه با پیش بینی درآمدها و سایر منابع اعتبار بودجه
2- فراهم نمودن منابع مالی برای اجرای برنامه های دولت
3-نظارت بر پرداخت های خارجی دولت و نگهداری حساب آنها
4-وصول کلیه درآمدهای دولت و انجام کلیه پرداخت های دولت از طریق خزانه داری کل
5-تهیه گزارش عملکرد بودجه کل کشورتا پایان آذر ماه هر سال
6-نظارت مالی بر بودجه(نطارت قبل از خرج)
                         
1-3-ب)خزانه
خزانه یک سازمان مالی بسیار وسیع است که وظیفه آن دریافت کلیه عایدات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و پرداخت کلیه مخارج آنها در چارچوب بودجه دولت میباشد.
                         
4-ب)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
وظایف این سازمان به شرح زیر است:
1-1انجام مطالعات وبررسی های اقتصادی و اجتماعی به متظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه
گزارش های اقتصادی و اجتماعی
2-1تهیه برنامه دراز مدت یا تبادل نظر با دستگاه های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد
3-1تهیه برنامه عمرانی 5 ساله
4-1پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد
5-1تهیه و تنظیم بودجه کل کشور
6-1نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آن ها
7-1هماهنگ نمودن روش ها و برنامه های آماری کشور
8-1ارزشیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی و گزارش آن به رئیس جمهور
9-1بررسی گزارش ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود
                         
وظایف رسیدگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:
الف)رسیدگی به بررسی بودجه عمومی دولت(پیشنهادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
ب)رسیدگی و بررسی بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی
                         
5-ب)کمیته برنامه ریزی استان و شهرستان
تنظیم بودجه سازمانهایی که از نظام بودجه استانی پیروی میکنند از طریق  کمیته برنامه ریزی استان انجام میشود .
                         
5-ب)انواع کمیته های برنامه ریزی استان و شهرستان
کمیته برنامه ریزی استان شامل 4 کميته زير می باشد:
ستاد بودجه ریزی امور اجتماعی
 ستاد بودجه ریزی امور تولیدی
 ستاد بودجه ریزی امور زیر بنایی
 ستاد هماهنگی درآمدهای کشور
                         
اعضای کمیته برنامه ریزی استان:
1-استاندار (رئیس کمیته)
2-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که دبیر کمیته نیز میباشد
3- مدیر کل صنایع و معادن
4-مدیر کل امور اقتصادی و دارایی
5- مدیر کل جهاد کشاورزی
6- مدیران عامل سازمان آب منطقه ای و برق منطقه ای
7-مدیر کل راه و ترابری
8-مدیر کل آموزش و پرورش
9-رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان
-10 مدیر کل مسکن و شهرسازی
11-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
12-مدیر کل کار و امور اجتماعی
13- يک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و یا کارشناسان برنامه ریزی استان
                         
6-ب)دستگاههای اجرایی
منظور سازمان هایی است که وظایف دولت را انجام میدهند.
                         
ج) نظارت قوه قضائيه از طريق سازمان بازرسی کل کشور  
بازرسی کل کشور که وابسته به قوه قضائیه است ،بر عملکرد مالی دستگاهها و سازمان های دولتی نظارت دارد و با متخلفان دولتی برخورد قانونی مینماید.
                         
انواع بازرسی سازمان بازرسی کل کشور:
الف)بازرسی مستمر بر اساس برنامه منظم در تمام دستگاه هایی که از بودجه تغذیه میکنند
ب)بازرسی فوق العاده و خارج از برنامه بر اساس اخبار و گزارشات
                         
نکات مورد توجه سازمان بازرسی کل کشور:
1-کشف موارد عدم رعایت انضباط مالی در دستگاههای دولتی
2- عدم واریز درآمدها به حساب خزانه دولت
3-به کارگیری نیروها ی بازنشسته و بازخریدی علیرغم ممنوعیت قانونی
4-پرداخت حق ماموریتهای بی مورد
                         
واژه ها و مفاهيم مهم:
سيکل بودجه
پيشنهاد بودجه
تصويب بودجه
اجرای بودجه
کنترل بودجه                       
                         
تنظیم و پیشنهاد بودجه
بر اساس اصل 52 قانون اساسی، بودجه سالانه کشور ،از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد         

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری