به روش خودتون حسابداری کنید...

مقالات
بهای تمام شده ،هزینه وزیان

بهای تمام شده (cost) شامل منابع از دست رفته برای تحصیل کالا و خدماتی است که به منظور دستیابی به منافع اقتصادی تولید می شود .بهای تمام شده منابع از دست رفته برای تحصیل کالاها و خدمات مورد نیاز است هنگامی که کالا فروخته شد و یا خدمات انجام شده بهای تمام شده تبدیل به هزینه expense (یعنی بهای تمام شده کالای فروش رفته ) می شود . آن دسته از اقلام بهای تمام شده که منافع آن تحقق نیافته است بصورت دارایی (موجودی کالا) در ترازنامه نشان داده می شود و آن دسته از اقلام بهای تمام شده که تحقق منافع اقتصادی آن بر اثر مسائل خاص منتفی شده است ، به زیان(loss) تبدیل شده است   .

هزینه بهای تمام شده ای است که منافع مورد انتظار آن حاصل شده و عملاً برای کسب درآمدها ی دوره مالی معینی، از دست رفته است.
و در برابر درآمدهای آن دوره قرار می گیرد.
اقلام بهای تمام شده:
بهای تمام شده دستمزد، بهای پرداختی در مقابل استفاده از تلاش نیروی انسانی تولید کننده کالا و خدمات است.

 به دو قسمت تقسیم می شود:1 مستقیم: دستمزد کارگرانی که مستقیماً در تولید کالا یا خدمات دخالت داند. 2:غیر مستقیم
یعنی دستمزد آن دسته از عوامل تولید که مستقیماً در تولید کالا یا ارائه خدمات دخالت ندارند اما به هر حال تولید کالا و ارائه خدمات بدون کمک آنها نیز میسر نیست.
بهای تمام شده مواد هم به دو بخش تقسیم می شود:
مستقیم:   مواد اولیه ای که ماهیت کالای تولیدی به آنها وابسته است و مستقیماً در تولید کالا نقش دارد.
 غیر مستقیم: در تولید محصولات بکار می روند و وجودشان نیز ضروری است اما ماهیت کالای تولید شده مستقیماً به آنها وابسته نیست یا بخش قابل توجهی از ارزش مواد اولیه بکار رفته در محصول را تشکیل نمی دهند.

بهای تمام شده سربار یا بهای تمام شده عوامل عمومی تولید، بهای تمام شده آندسته از اقلام است که در تولید کالا و ارائه خدمات صرف می شوند.

اما در زمره ی مواد مستقیم یا دستمزد مستقیم محسوب نمی شود. مثل دستمزد غیر مستقیم، مواد غیر مستقیم و اقلامی نظیر هزینه استهلاک ماشین آلات.

<< >> 

مقالات نرم افزار حسابداری